content image

Informatief 2018

Een Open Huis

De Kerk een open huis!

Daar willen we ons als gemeente van Moarre-Ljussens graag bij aansluiten, maar hoe geven we dat gestalte?
We kunnen de kerkdeuren natuurlijk niet 7 dagen per week open zetten.
Misschien kan het ook in een andere vorm, dat wij ons zelf er meer bij betrekken door thuis gastvrij te zijn. Mensen spontaan uitnodigen, de deuren van  ons huis en hart open te zetten zonder een afweging te maken of problemen te voorzien.
Misschien kom je dan tot spontane gesprekken en kun je mensen uitnodigen om een kerkdienst mee te maken. Soms moeten we onszelf aanpassen en dat niet altijd van een ander verwachten.
In de Bijbel was gastvrijheid een plicht! Wij ontvangen nu meestal gasten die we bewust hebben uitgenodigd, maar in de oudheid konden reizigers in alle omstandigheden een beroep doen op de gastvrijheid van anderen. Zoals bijvoorbeeld in het verhaal van Abraham in Gen. 18.
Ook in het Nieuwe Testament zijn er verschillende uitspraken te vinden over het bieden van gastvrijheid. Bijvoorbeeld in Matth. 25 en Rom. 12.
We vinden het vaak moeilijk om ons hart open te zetten voor een ander, we willen mensen het geloof niet opdringen! Maar wat is opdringen? Het geloof in Jezus Christus is toch van “levensbelang” voor alle mensen?
Gastvrijheid gaat of het nu in de kerk is of thuis ten diepste over het ontvangen van Jezus zelf in ons huis. Dat we als Gemeente zo een Open Huis en tot Zegen mogen zijn.

Namens de kerkenraad: H. Kingma, voorzitter

content image
De Diaconie                      

Het woord diaken komt van het Griekse woord "diakonos", dat dienaar betekent.
In onze gemeente vormen de diakenen samen het "Het College van Diakenen", kortweg de diaconie genoemd. De diaconie is een zelfstandig onderdeel van onze kerk en werkt met een eigen beleid. Het heeft ook een eigen beheer maar valt wel onder de verantwoording van de kerkenraad. Zij vergadert buiten de kerkenraadsvergaderingen zelf nog 5-6x per jaar.

De diaconie zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld. In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de diaconie zich in voor kwetsbare mensen en/of groepen. Binnen de eigen gemeente kan ook behoefte aan individuele ondersteuning op praktisch of financieel vlak zijn. Als de reguliere hulpverlening onvoldoende blijkt, kan de diaconie helpen een oplossing te vinden. Men kan dus altijd aankloppen bij de diaconie of ( anoniem) meldingen doen. De diaconie heeft tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeente, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat:  diaconieën in rijke landen steunen  de sociale taken van kerken in armere landen.

De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem.
Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.
De diaconie zou u ook graag wat meer willen betrekken bij het bepalen van collectedoelen. Daarom willen wij u vragen om mee te denken over collectedoelen. Wij hebben een aantal collectes in het jaar die we daarvoor kunnen gebruiken. Zelf zouden we het mooi vinden om wat meer te betekenen voor projecten die in onze buurt plaatsvinden.
U kunt uw voorstel mailen naar: diaconielioessens@gmail.com of melden bij één van de diakenen.

Met vriendelijke groet, uw diakenen

Voorzitter:          Gerben Hoekstra

Penningmeester: Bouwe Stiemsma

Secretaresse:       Jenny Sipma

                            Dout Wytsma

                            Uilke Dijkstra

Menorahdiensten 

Tijdens de Menorahdiensten branden de kaarsen van de Menorahkandelaar.
Deze zevenarmige kandelaar staat symbool voor lichtbrenger en de tegenwoordigheid van God.
Een Menorahdienst is bedoeld als laagdrempelige dienst  voor jong en oud.
Menorahdiensten zijn heel verschillend. Vaak staat er een bepaald thema centraal. Dit thema komt dan tot uiting in de liederen die we zingen, de bijbelteksten die we lezen en de korte overdenking. Meestal is er ook een “interactief moment”  zodat de gemeenteleden worden betrokken bij de dienst.

Elk jaar is er in de zomer de “campingdienst”. Deze wordt buiten gehouden. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het thema voor de campingdienst van dit jaar is “Campingproof”. Wat we hiermee gaan doen, blijft nog even een verrassing.
Voor de organisatie van deze diensten is er een commissie. Deze bestaat uit:
Pytsje Swart, Harmke Dijkstra, Antsje Boonstra en Tiny Schregardus.
De 1e Menorahdienst van dit jaar was op 25 maart. Deze mooie dienst werd verzorgd door Gospelgroep “New Creation” uit Joure.
Onderstaand het overzicht van de Menorahdiensten van 2018:

27 mei                  -                M.m.v.  Advendo
15 juli                    -               Campingdienst “Campingproof”
21 oktober            -                 Filmavond
24 december       -                  Ons eigen “glazen huis”

Wij hopen u/jullie allemaal te mogen begroeten bij onze Menorahdiensten!