content image

Informatief 2019

 Mei 2019

Een goed gesprek!

We kunnen op veel manieren met elkaar in gesprek gaan in onze gemeente. Zondag ‘s morgens na de dienst bij een kopje koffie, op de groeigroep, op club of catechisatie. Met elkaar delen wat het geloof voor ons betekent. Waar we steun uit halen, maar ook wat we moeilijk vinden.

De meeste mensen vinden het moeilijk om open over hun geloof te praten. Te vertellen wat hen ten diepste bezighoudt. Toch kunnen we veel van elkaar leren en is het belangrijk om anderen te vertellen over Jezus die voor onze zonden naar deze wereld kwam. 

We kunnen ook het gesprek aangaan over de toekomst van onze gemeente. We zien dat de kerkgang terugloopt. Hebben we te weinig tijd? Zijn er teveel andere activiteiten op de zondag? Of zijn mensen teleurgesteld en haken ze daarom af?

In Lucas 24 lezen we het verhaal van 2 leerlingen van Jezus die ook teleurgesteld zijn. Hun verwachting over Jezus kwam niet uit. Ze haken af en gaan naar huis. Jezus liet deze  Emmaüsgangers niet gaan. Hij zocht ze op en liep met hen mee. Hij stelde vragen waarom ze zo teleurgesteld waren, Hij luisterde en legde hen uit wat in de Bijbel stond beschreven.

Zo kunnen ook wij belangstelling tonen voor mensen die afgehaakt zijn. We kunnen een stukje mee gaan lopen, luisteren, vragen stellen en misschien de ander helpen op zijn of haar geloofsreis.

De Emmaüsgangers zagen ineens dat het Jezus zelf was die met hen in gesprek was gegaan. Van afhakers werden ze goed nieuws brengers. Laten wij ook proberen om een stukje van Jezus liefde in onze gesprekken met de ander door te laten schijnen. Zo kunnen we als gemeente elkaar tot zegen zijn.

Namens de kerkenraad: Jacob Rispens, voorzitter

 

Geliefde Gemeente,

 

Wanneer deze aflevering van Informatief verschijnt zal het nog niet zo lang geleden zijn dat wij Pasen vierden: Degene die geleden heeft om God en Zijn Rijk, Die gekruisigd werd, is gestorven en begraven, Die lééft !

En Hij betrekt ons in Zijn leven, in die grote beweging van ópstanding en léven.

 

Volgens de evangeliën doet hij dat vooral in gesprekken.

Johannes wordt wel dè evangelist van het gesprek genoemd.

Hij vertelt onder andere over het gesprek van Jezus met Nicodemus, het gesprek met Petrus, met de vrouw aan de put, met Martha en Maria, met Maria Magdalena op de opstandingsmorgen, en met Thomas daarna.

 

Een gesprek is iets bijzonders, mensen. Dat is meer dan een beetje babbelen.

En tegelijk hoeft het daarom niets krampachtigs te hebben. Een gesprek weergeven, zoals Johannes dat kan, dat is een heel bijzondere kunst, om het weer te geven met zijn pauzes, zijn stiltes, de aarzelingen. In de gesprekken horen we hoe Jezus aandachtig de ander ‘tevoorschijn’ probeert te luisteren. Zodat de ander iets ontdekt over zichzelf, of over het leven, of over Gods bemoeienis met diens leven.

 

Onze gesprekken met elkaar proberen dat dikwijls ook: aandachtig luisteren, de ander uit laten spreken, niet in de rede vallen, niet over iets anders beginnen, de stiltes laten ‘klinken’ zodat iemand even zijn gedachten kan formuleren…

En als het lukt om zo met elkaar te spreken dan geeft dat een diepe voldoening:

je voelt je gehoord, gezien, daardoor (even) gesteund. Het is voor jonge mensen zo belangrijk dat ze daarvan iets meekrijgen, merken, dat ze meegenomen worden, ‘opgeleid’, in een bepaalde manier van spreken en luisteren waarin een mens recht gedaan wordt. Een manier die juist in het voetspoor van Jezus geoefend wordt.

 

U weet immers zelf hoezeer wij van woorden leven.

Je kunt met jouw woorden een ander sterken, erkennen, vleugels geven, groot maken, maar je kunt woorden ook gebruiken om er anderen klein mee te maken, kapot mee te maken. Ook dat doen u en ik. Iemand die dan laconiek zegt, ‘ach joh, het zijn maar woorden’, die ontkent tegen beter weten in de kracht van woorden.

 

Ik schrijf u deze woorden over de betekenis van het gesprek en over de betekenis van woorden omdat ik meen te merken dat velen van u hier (gelukkig) oog voor hebben, en dat er een werkelijke wederzijdse onderlinge aandacht voor elkaars welzijn bestaat. Dat is een groot goed. Vat u de woorden die ik hier schreef alstublieft op als een bemoediging om dit goede werk aan elkaar voort te zetten, te blijven oefenen en beoefenen. Ik ben dankbaar dat ik van u hieraan zo nu en dan mijn bijdrage mag geven in de gesprekken die wij voeren.

 

                                                                 Ds. N. J. van Rijswijk

 

 

De Diaconie                         

 

Het woord diaken komt van het Griekse woord "diakonos", dat dienaar betekent.

In onze gemeente vormen de diakenen samen het "Het College van Diakenen", kortweg de diaconie genoemd. De diaconie is een zelfstandig onderdeel van onze kerk en werkt met een eigen beleid. Het heeft ook een eigen beheer maar valt wel onder de verantwoording van de kerkenraad. Zij vergadert buiten de kerkenraadsvergaderingen zelf nog 5-6x per jaar.

 

De diaconie zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld. In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de diaconie zich in voor kwetsbare mensen en/of groepen. Binnen de eigen gemeente kan ook behoefte aan individuele ondersteuning op praktisch of financieel vlak zijn. Als de reguliere hulpverlening onvoldoende blijkt, kan de diaconie helpen een oplossing te vinden. Men kan dus altijd aankloppen bij de diaconie of ( anoniem) meldingen doen. De diaconie heeft tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeente, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat:  diaconieën in rijke landen steunen  de sociale taken van kerken in armere landen.

 

De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem.

Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

 

De diaconie zou u ook graag wat meer willen betrekken bij het bepalen van collectedoelen. Daarom willen wij u vragen om mee te denken over collectedoelen. Wij hebben een aantal collectes in het jaar die we daarvoor kunnen gebruiken. Zelf zouden we het mooi vinden om wat meer te betekenen voor projecten die in onze buurt plaatsvinden.
U kunt uw voorstel mailen naar: diaconielioessens@gmail.com of melden bij één van de diakenen.

 

Met vriendelijke groet, uw diakenen

 

Voorzitter:               Gerben Hoekstra

Penningmeester:   Bouwe Stiemsma

Secretaresse:          Jenny Sipma

                                   Uilke Dijkstra

                                   Ingrid Haaksma

                                  

 

Tijdens de 40 dagentijd staat er elke week een liturgisch bloemstuk voor in de Kerk, verzorgd door de diaconie

 

 

 

Menorahdiensten                                  

 

De Menorahcommissie organiseert een aantal laagdrempelige diensten per jaar.

Tijdens de Menorahdiensten branden de kaarsen van de Menorahkandelaar.

Deze zevenarmige kandelaar staat symbool voor lichtbrenger en de tegenwoordigheid van God.

Als commissie proberen we gevarieerde diensten te organiseren. Laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk.

Als commissie merken we dat de diensten erg gewaardeerd worden en dat er vaak een ontspannen en verbindende werking vanuit gaat. Dat iedereen meetelt, of je nou elke zondag in de Kerk komt of maar een enkele keer.

Wat voor ons als commissie een echt hoogtepunt was, was de actie: Het Glazenhuis voor Jemen.

In samenwerking met de jongeren en leiding van de jeugdclubs is er ruim 14.000 euro opgehaald voor de hongersnood in Jemen. Een onvoorstelbaar hoog bedrag waar we allemaal  van onder de indruk waren. Tijdens de voorbereidingen voelden we ons zo gedragen door de Heer. Steeds weer kregen we “knipoogjes” van boven. Ook voor de jongeren was dit een bijzonder evenement. 24 uur wakker blijven valt nog niet mee!

Op Kerstavond werd de actie het glazenhuis officieel afgesloten. Een prachtige avond waarbij onze jongeren als VIPS werden onthaald op de rode loper.

 

De jaarlijkse campingdienst zal dit keer samenvallen met de startzondag en niet zoals de afgelopen jaren voor de zomervakantie, dit in verband met het dorpsfeest.

Onderstaand het overzicht van de Menorahdiensten van 2019:

 

27 januari:              Nieuwjaarsdienst in Nij begjin

28 april:                   Lang leve de Koning

26 mei:                    Slotdienst m.m.v. Wouter Smeding en band

22 september:        Camping/startdienst

6 december:           New Creation uit Joure

Groetjes van Tiny Schregardus, Pytsje Swart, Harmke Dijkstra en Antsje Boonstra

 

Kindernevendienst

 Met 8 enthousiaste dames organiseren we de kindernevendienst.  Afgelopen seizoen zijn we begonnen met het gebruiken van de methode Bijbelbasics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Via de website van het NBG wordt er elke week een compleet programma aangeboden met Bijbelverhaal, verwerking, gebed, spelletje, soms een proefje en knutselwerkjes.

In de adventstijd en de veertigdagentijd wordt gewerkt met een speciaal project.

Dit seizoen hebben we in de weken voor Kerst gewerkt met het project  “Op weg naar het Koninkrijk”. Elke week kwam een bergbeklimmer langs die op weg was naar de bergtop. Dit werd verbeeld met een trap voorin de kerk met afzetlint. Onderweg kwam de bergbeklimmer mensen tegen die hem hielpen om verder te komen.

 

In de 40-dagen tijd hebben we het project  “Met Jezus op weg naar Pasen/locatie Jeruzalem gedaan”.  We volgden Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding. Elke zondag vanaf een andere locatie in Jeruzalem.

 We zijn erg blij dat er elke keer veel kinderen naar de kindernevendienst komen.
We werken dan ook vaak in 2 groepen: groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Elke keer zijn er ook een aantal jongeren die ons helpen. Deze hulp komt goed van pas.

We kijken terug op een mooi seizoen. We hopen dat de kinderen dit ook doen en dat ze de Bijbelverhalen en uitleg en bovenal de liefde van God en Jezus meenemen in hun verdere leven.

 

Volgend seizoen kunnen we wel een aantal extra kindernevendienstleiders gebruiken.

Lijkt het jou/u ook mooi om kindernevendienst te geven geef dit dan door aan Ria Rispens of Aukje Dijkstra. Mannen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

 

Catechisatie

Catechisatie is een begrip binnen het protestants christendom in Nederland (vergelijkbaar met catechese). Het is de benaming voor het onderwijs in de geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt gegeven aan de jongeren van de kerk. ( bron Wikipedia)

De laatste jaren wordt de catechisatie op een heel andere manier verzorgd dan vroeger.

De ouderen onder u kunnen daar vast meer over vertellen. Je moest Bijbelteksten uit je hoofd leren en kreeg echt onderwijs. Er was weinig interactie.

 

Wij, Aukje en Antsje en Ria en Gerrit willen de jongeren graag wat leren over de Bijbel en het Geloof.

Voor ons een hele uitdaging in een tijdperk waarbij de jongeren een onwijs druk leven hebben.

Wij willen op een serieuze en interactieve manier de jongeren betrekken bij de Bijbel, het Geloof en de Kerk.

Op de eerste avond hebben we een introductiespel gedaan waarbij we in een kring tegenover elkaar zaten en in 1 minuut mochten de jongeren vertellen wat ze verwachten van de catechisatie en waarom ze van plan zijn te komen op deze avonden.  De jongeren gaven aan dat ze gezelligheid verwachten en dat ze wat leren over de Bijbel. Op de vraag waarom ze komen gaven de meesten als antwoord: om mijn vrienden te zien.

 

Het afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van een online methode. Op internet is zoveel informatie te verkrijgen. Ook de site van JOP hebben we regelmatig geraadpleegd voor onderwerpen en werkvormen.

Mooi om te zien is dat ook de jongeren die geen christelijke opvoeding krijgen of niet regelmatig in de Kerk komen ook nieuwsgierig zijn naar het geloof en ook trouw de avonden bezoeken.

Als leiding kunnen wij ook veel van onze jongeren leren. Met andere ogen kijken. Het is een verrijking om met deze jongeren om te gaan.

 

Op 16 april hebben we met beide groepen de PaasChallenge gedaan. Dit als afsluiting van het catechisatie seizoen. De PaasChallenge is een spel waarbij het gaat om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. Een escaperoom-achtig spel waarin de jongeren diverse raadsels moesten oplossen.

 

Al met al kunnen we terug kijken op mooie, gezellige en gezegende avonden.

Voor de ouderen jongeren is er een jongerengespreksgroep o.l.v. Bart Sterrenburg.

 

Jongeren gespreksgroep

De vanzelfsprekendheid van het christelijk geloven ligt ver achter ons. Een positieve kant daaraan is, de open en eerlijke houding van jongeren die interesse hebben voor het christelijke geloof. De zes bijeenkomsten begonnen we met gezellig samen eten. Lekker eten! Moeders maar ook een aantal deelnemers zelf, hebben fantastisch gekookt en elke keer een ander gerecht op tafel gezet.

 

Dat eten is eigenlijk symbolisch voor waar het in wezen om gaat. Geloven gaat over de praktijk van het leven. Over wat we nodig hebben en wat we belangrijk vinden in het leven. Dat bleek gelijk al de eerste bijeenkomst toen we uitzochten met welke onderwerpen we ons bezig wilden houden. Het belangrijkste onderwerp: Wat is geloven en wat heb je er aan? Liever geen discussies over de bewijsbaarheid van het geloof of Bijbelse gebeurtenissen. Een pragmatische en subjectieve benadering die gebruikelijk is in onze tijd.

We hebben open gesprekken gevoerd over onderwerpen als: betekenissen van het begrip geloven, de meerwaarde van God, je eigen geloof hebben, verschillende benamingen voor God, de betekenis van bidden, de zin van het leven en geloofservaringen.

Het kritisch mogen zijn, een eigen mening mogen hebben en ook veel vragen houden, heeft ons mooie gesprekken gegeven. Zo goed en mooi om eerlijk te zijn!  Om ruimte te maken voor elkaars opvattingen. Maar het schept ook verbondenheid in de ervaring dat het christelijk geloven nog van-zelf-sprekend is!

Bart Sterrenburg

 

Jeugdcommissie en de clubgroepen

Afgelopen jaar hebben we weer een gezellig seizoen gehad met 3 groepen.

De jongste groep onder leiding van Eline de Haan en Kim Botma.

De middelste groep onder leiding van Froukje Klimstra en Rennie Leistra, de oudste groep van Marrit Faber en Angela Stiemsma.

In september zijn we gestart met een high tea gecombineerd met een aantal hilarische spelopdrachten. Een fanatiek begin van het nieuwe clubseizoen.

In de maand december hadden de jongeren het “smoordrok”

De Kerstbroodmaaltijd voor de 55 plussers werd georganiseerd, de kerstboom in de kerk werd opgetuigd en het hoogtepunt was de actie het Glazenhuis voor Jemen.

Een groot compliment voor de jongeren en de leiding voor hun inzet. Samen met de Menorahcommissie was dit een actie om nooit te vergeten.

 

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de clubstriid. Mooi om te zien dat zowel de jongeren als de leiding lekker fanatiek is.

In maart was er de jaarlijkse potgrondactie, dit heeft ruim 500 euro opgebracht.

Op 26 mei is de slotdienst. We beginnen deze dag dan met een gezamenlijk ontbijt met de jongeren en de leiding.

 

De jeugdcommissie is ondersteunend voor de clubleiding. Samen ervoor zorgen dat de jeugd met elkaar fijne clubavonden hebben waarbij ze het gevoel hebben dat ze gezien worden en dat ze belangrijk zijn voor ons als gemeente van Christus.

 

De commissie bestaat uit:

Nynke Akke Boersma (secretaresse) Jelle van der Wagen, Margriet Wijtsma, Elvira Tolsma, Herald en Antsje Boonstra ( voorzitter) Germ Slagman zijn termijn zit er op. Heel hartelijk bedankt voor je inzet Germ!

 

Jeugdwerk opleiding

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Theun van der Velde die 4 jaar lang in onze gemeente de catechisatie heeft verzorgd. In verband met zijn afscheid zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe jeugdleider/jeugdwerker. Door de zoektocht kwamen we in aanraking met de organisatie Royal Mission. Zij detacheren jeugdwerkers naar verschillende gemeenten en verzorgen ook de Jeugdwerk opleiding. Vanaf september 2018 gaan Antsje en Ria hier elke maand 1 zaterdag naar toe. De groep bestaat uit 15 totaal verschillende mensen van alle leeftijden en alle soorten gemeenten. Het is mooi om met elkaar het geloof te delen en te leren van elkaar. Thema’s als een jeugdleider heeft passie voor de kerk, verbindt generaties, heeft visie en motiveert komen langs. Het jeugdwerk is onderdeel van onze gemeente en moet niet los gezien worden van de kerk. Onze jeugd is de toekomst van onze gemeente. Onze eerste opdracht was om verschillende gemeenteleden te interviewen over onze gemeente. De conclusies van deze interviews leest u hieronder.

Een kleine maar hechte gemeente, die meestal als inspirerend wordt gezien. Wat mij opvalt is dat de oudere gemeenteleden zich meer zorgen maken over de toekomst van de Kerk dan de jongere generatie. De jongere generatie heeft er meer vertrouwen in. Het is opvallend dat jong én oud de speciale diensten als positief ervaren. Een gemis is de categorie 18-45 jaar. Als Gemeente kun je hiervoor bidden om Gods hulp, je kunt nog zoveel organiseren, maar ze moeten geraakt worden door het Geloof. De oudere generatie maakt zich zorgen over het gemak van de jongere generatie over de Kerkgang. Het heeft zoveel te bieden in je leven.

De saamhorigheid in onze kleine gemeente spreekt jong en oud aan. Activiteiten buiten de dienst worden gewaardeerd. Men is blij dat er veel enthousiasme is bij de gemeenteleden. Jong en oud vinden de speciale diensten mooi, deze spreken aan. Iedereen mist de jongeren in de kerk, maar ze geven wel aan dat je niet door alleen maar speciale diensten de mensen terug krijgt in de kerk. Men moet zelf de keuze maken voor het geloof en daar stappen voor zetten.

Wij zijn dankbaar dat we samen met Gerrit Elzinga, Aukje Dijkstra en Bart Sterrenburg de jeugd mogen vertellen over Jezus Christus die voor onze zonden naar de wereld is gekomen. We zien de jeugd dan wel minder in de kerk, maar ze komen trouw op de catechisatieavonden en spreken hier vrij over hun geloof, hun vragen en staan open voor het gesprek hierover. Zoals uit de conclusies blijkt is de jeugd zelf wel positief over de toekomst van onze gemeente. Dat geeft hoop. Laten we als gemeente samen de jeugd meenemen in hun zoektocht naar Jezus en met elkaar bidden om Gods leiding.

 

Groeigroepen o.l.v. Sjoukje Stiemsma en Gerrit de Boer

 ‘Het koninkrijk van God is dichtbij. Geloof dit goede nieuws. Verander nu je leven.’ Marcus 1:15

 

Dit seizoen zijn we gestart met een nieuwe samenstelling, we werden te groot voor één groep. Enigszins onwennig zijn we begonnen, de meerderheid vond het toch jammer dat we niet meer als geheel samen waren. Aan de andere kant was er nu weer ruimte voor groei, letterlijk, want beide groepen mochten nieuwe leden verwelkomen. Bij de groep van Gerrit is mevrouw Spoorendonk aangeschoven en bij de groep van Sjoukje zijn Arianne Wijtsma en Bennie Spijksma erbij gekomen. We zijn dankbaar voor deze nieuwe leden en ze voelen zich gelukkig snel thuis in de groep.

Dit seizoen hebben we het boekje ‘Leven in het Koninkrijk’ behandeld. Leven in het koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de Koning van het koninkrijk. Maar leven in het koninkrijk gaat een stap verder. Het verandert je leven. Je gaat lijken op Jezus. Zijn Geest waait door je leven. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop je kijkt, spreekt en handelt.

Dit is ons verlangen, meer en meer te lijken op Hem. Menselijkerwijs gaat dit met vallen en opstaan maar toch steeds een stukje beter, intensiever, met meer diepgang. Over hoe te handelen en te leven als volgeling van Jezus Christus en hoe we dit naar de wereld om ons heen uit kunnen dragen, daar hebben we met name over gesproken en voor gebeden.

We beginnen elke keer met een aantal liederen, gebed en koffie en thee. Daarna duiken we de Bijbel in en bespreken we de vragen over het onderwerp uit het boekje. In de groep wisselen we geloofservaringen uit en groei je in je geloof. We stimuleren elkaar je geloof ook werkelijk te leven. Iedere dag, elk moment, niet van tijd tot tijd of alleen op maandag. Als je gelooft in Jezus Christus en hiervan wilt getuigen moet dit zichtbaar zijn in je manier van leven, in de dingen die je doet, maar vooral ook laat, dat kan niet anders.  Om hier met elkaar over te praten, te delen, voor te bidden en van elkaar te leren is prachtig, rijke avonden die we niet graag zouden willen missen.

Op maandagavond 3 juni hopen we dit seizoen gezamenlijk af te sluiten in de Gearkomst met als afsluiter het hoofdstuk ‘De finish van het koninkrijk – Ik maak alle dingen nieuw’. We ontdekken dat wij die leven in het koninkrijk een visioen voor ogen hebben: de finale of de finish van het koninkrijk. We hopen op God, die alles nieuw zal maken. Dit visioen mogen wij heel bewust voor ogen houden, het maakt ons niet alleen blij en hoopvol, maar geeft ons ook volharding in de strijd. Want ons werk zal niet tevergeefs zijn, het levert een bijdrage aan het koninkrijk.

Na de zomerstop willen we als begin van het nieuwe seizoen 2019-2020 iedereen uitnodigen op 15 september om 14.00 uur in de kerk. Het thema van deze dienst zal zijn ‘de kracht van gebed’. Ytsje Minnema, hoofd gebedsteam Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten, deelt haar ervaring met het luisteren naar de stem van God en haar bediening als bidder in en buiten de gemeente. We hopen dat we veel gemeenteleden en belangstellenden mogen ontmoeten tijdens deze dienst.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de gemeente groeigroep dan mag vrijblijvend een avondje bijgewoond worden om te kijken of het iets voor u is, van harte welkom!

 

De groeigroep onder leiding van Bert Fransen en Auke Elsinga

 

De Groeigroep Grytsjewei bestaat uit acht personen. We behandelen de studie: "Leven in het Koninkrijk", waarin veel te ontdekken valt, ook voor ons persoonlijke leven.

Leven we er b.v. maar op los en doen we wat we zelf bepalen, of leven we als kinderen van onze Hemelse Koning met een Hemelse roeping, om vertegenwoordigers van onze Heer te zijn?

 

Thema ’s als “Mateloosheid of discipline”. “Woede of vredelievendheid” en “Walk with the King, talk with the King”,  leveren mooie gesprekken op. Samen bespreken we de inhoud van de lessen en vullen elkaar aan om zo samen te groeien in ons geloof.

 

Je bent altijd welkom om je bij onze groep aan te sluiten of om zo maar eens langs te komen en de sfeer te proeven.

De begintijd is 19.45 uur, adres van bijeenkomst is Grytsjewei 3 bij Auke en Gryt Jehonne Elsinga.  Tel.nrs. voor meer info: 346439 (Bert) of 241672 (Auke)

 

 

 College van kerkrentmeesters

 De kerkrentmeesters zorgen voor het onderhoud van de kerk, de Gearkomst en voor de goederen in en om de kerk en de gebouwen. Ook zorgen ze er voor dat er voldoende inkomsten uit de vrijwillige bijdragen komen. Om de paar jaar organiseren ze daarom de actie Kerkbalans. Daarnaast krijgen jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, een verzoek om een jaarlijkse bijdrage te geven. De inkomsten uit de vrijwillige bijdrage zijn zeer belangrijk. Hieruit kunnen de noodzakelijke kosten voor nu en in de toekomst worden betaald.

 Er zijn het afgelopen jaar een aantal veranderingen geweest. Margriet Dijkstra heeft aangegeven dat ze wou stoppen met haar taak als beheerder. Gelukkig hebben we een paar geschikte vervangers gevonden. Sjoukje Kingma heeft de reserveringen van de lokalen op zich genomen en Hans en Geartsje Boersma hebben het voorraadbeheer over genomen. Wij zijn erg blij met hen. Dankzij hen en alle andere vrijwilligers kunnen wij alles draaiende houden.

Verder hebben we het afgelopen jaar een nieuwe avondmaalstafel, spreekgestoelte en doopfont gekregen. Ook hebben we een koffieautomaat in de keuken aangeschaft. Als laatste hebben we het plafond in de Gearkomst geïsoleerd.

Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van plannen voor het verbouwen van onze keuken en het opknappen van het grote lokaal, zodat we straks weer heel wat jaren vooruit kunnen.

De commissie bestaat uit:

Jippe Holwerda                  Voorzitter

Marjan Hoekstra               Secretaris

Gerben Teitsma                 Boekhouder

Herald Boonstra                Ouderling

Germ Hein Wytsma

Irene Sterrenburg

 

Zendingscommissie

Het bestuur van de zendingscommissie ziet er als volgt uit. Voorzitter: Elly de Groot, secretaresse: Hilda Wissmann, penningmeester: Gerrit Elzinga. Overige leden: Rense Haaksma, Yfke de Boer en Uilke Dijkstra (namens de diaconie).

 

Zendingszondag

De zendingszondag van 2018 stond in het teken van Kinderwerk Horeb Brazilië.

In deze dienst hebben Jeroen en Rjimke een presentatie gegeven over hun werk voor kinderwerk Horeb in Brazilië. Ze zitten sinds hun vorige reis, twee jaar geleden, in het bestuur van de stichting en kunnen er veel over vertellen. In het eerste weekend van de zomervakantie vertrokken Jeroen en Rjimke samen met hun twee kinderen Maybritt en Marwin voor de tweede keer naar Brazilië voor een vrijwilligersreis.
Voorafgaand aan deze zondag hebben we een bingoavond georganiseerd en de kinderen van de basisschool hebben een kleurplatenactie gehouden. Met elkaar hebben we een bedrag van €928,14 opgehaald.

Dit jaar is de zendingszondag op 3 november.

 

Postzegels en kaarten sparen voor de zending


Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. Ook alle ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene  met als zonder postzegel.

1.                Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.

2.                Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.

3.                Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van): Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders), de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en geboortekaartjes.

Achter in de kerk, bij de kapstokken staat een doos waar u uw kaarten en postzegels in kunt doen. De landelijke opbrengst is ieder jaar rond de

€ 25.000. De moeite van het inzamelen waard!

 

Bidgroep

 

Uitnodiging van de gebedsgroep Lioessens-Morra

Onze gebedsgroep van een aantal trouwe bidders uit Lioessens-Morra komt al weer vele jaren elke week tot de zomervakantie samen ten huize van de fam. Elsinga, Grytsjewei 3.

Hoe gaat het er nu op zo’n wekelijks gebedsuur toe?  We beginnen meestal met elkaar te begroeten, vragen naar elkaars omstandigheden en bespreken  de dingen die ons bezig houden. Vervolgens leest een van ons een stukje uit de Bijbel en dan komt iedereen achtereenvolgens aan de beurt.

Is bidden niet wat saai?  Zeker niet, maar bidden kost wel enige moeite, betekent geestelijke strijd en vraagt ook volharding. Bidden is immers spreken met God en dat vindt de vijand niet leuk. Bidden betekent aan Hem voorleggen wat ons hart bezighoudt en in onze omgeving speelt. En dat kan van alles zijn, ziekte en zorgen, kerk- en jeugdwerk, overheid en Israël en alles wat de Geest van genade en gebed ons maar ingeeft om maar voor te bidden. En ook al worden onze gebeden niet altijd verhoord zoals wij het zouden willen, maar de hemelse Vader hoort altijd als Zijn kinderen tot Hem roepen en Hem alleen aanbidden. En uit de Bijbel weten we dat het niet gaat om onze, maar om Zijn wil en niet om ons, maar Zijn Koninkrijk. Bidden is daarom ook leren van en wachten op God. En dat valt ons mensen natuurlijk niet altijd even gemakkelijk…

 Kan ik zomaar eens een keer meedoen?  Ja graag. Want waar twee of drie of meer in de naam van onze Heer Jezus Christus samenkomen, daar is Hij in ons midden. Dus, kom gerust eens langs op een donderdagmiddag van ongeveer half twee tot half drie. Hartelijk welkom!

 

Orgel + orgelfonds

Tettie Stiemsma zorgt ervoor dat er elke zondag een organist achter het orgel zit.

Om ons orgel te kunnen onderhouden is er vele jaren geleden het verjaardagsfonds in leven geroepen. Zr. A. Kuipers-Dijkstra zorgt al meer dan 60 jaar voor de coördinatie hiervan. Wij zijn dankbaar dat zij dit al zo lang heeft mogen en kunnen doen. Ieder gemeentelid die zijn of haar verjaardag viert wordt verrast met een felicitatiekaart met tekst en een envelopje waarin men een gift voor ons orgel kan doen. Deze envelopjes worden in Lioessens bezorgd door André Kuipers en in Morra door Anneke Slagman.

Dankzij hen hopen wij nog heel lang elke zondag, tijdens de diensten, te genieten van ons prachtige orgel.

 

Kerkconcert

Hoor! 't orgel speelt en een fontein van klanken

sproeit overal zijn gouden druppels in het rond;

muziek hecht zich aan koop'ren kronen, banken

en dringt in 't hart van mensen waar ze antwoord vond.

Eén groot orkest van vele orgelpijpen,

alsof er eng'len spelen op hobo en fluit,

alsof viool, cimbaal en harp elkaar begrijpen,

en ieder zingt met eigen stem zijn blijdschap uit;

een stem, die alle talen van het hart kan spreken,

een melodie, die hemelhoog en aardediep

de hardste muren om het mensenhart kan breken:

Hoor! 't orgel speelt, een antwoord op Gods stem, die riep.

 

Bovenstaand prachtig gedicht is van de alom bekende Nel Benschop. Vaak denk ik hieraan als ons orgel zondags weer op majestueuze manier wordt bespeeld. Maar wie zijn al de organisten die elke zondag weer onze diensten begeleiden en daarmee de eredienst compleet maken. In de vorige informatief hebben al enkele organisten zich voorgesteld. Deze keer een schrijven van Hans Krikke en Melchert van der Zwaag die ook om de zoveel tijd een fontein van klanken in de rondte doen gaan. In de volgende Informatief zullen D.V. weer enkele organisten zichzelf voorstellen. In ieder geval zijn we blij dat zovele ons mooie orgel bespelen en daarmee een antwoord op Gods stem mogen zijn.

Tettie Stiemsma-Walda- organistenplanner


Mijn naam is Hans Krikke. Op 10 februari  j.l. speelde ik in Lioessens.

Ik ben geboren en getogen in Ureterp, gem. Opsterland op 13 -01-1945.
Mijn ouders hadden daar een boerderij. Ik ben daar dus opgegroeid. Ik
kreeg, doordat mijn moeder een harmonium had, een traporgel dus,
interesse in het orgelspelen. Op ongeveer 7 á 8 jarige leeftijd heb ik
mijn eerste orgellessen gehad. Dat heeft een jaartje geduurd en toen was
die meneer met de noorderzon vertrokken. Mijn lessen waren allemaal
privélessen.
Ondertussen werd ik in Ureterp gevraagd om organist te worden in de G.K.
in Ureterp. Ik heb dat ruim 13 jaar daar gedaan. In 1970 ben ik naar
Amsterdam gegaan om daar in dienst te treden bij de gemeentepolitie . Ik
heb in de weekends nog een paar jaar gespeeld in Ureterp, maar ben,
nadat ook mijn vrouw naar Amsterdam is verhuisd, daarmee gestopt. Af en
toe nog eens een dienst gespeeld. In Amsterdam geen organist geweest,
wel eens gespeeld.

In 1974 zijn wij met ons dochtertje in Wolvega neer gestreken en daar
wonen wij nu nog. Ons gezin is daar nog verder uitgebreid. Het jaar
daarop werd ik daar benoemd tot organist in de toen nog Gereformeerde
kerk. Ik ben daar nu nog organist en door de krapte aan deze zeldzaam
wordende dieren heb ik er nog een gemeente bij gekregen. Dat is
mogelijk, omdat wij in Wolvega momenteel 4 organisten hebben, waaronder één aankomend. Dus wij hebben wel enige ruimte. Ik ben onderhands 61 jaar
orgelist. Oant sjen folgjend jier yn Ljussens.

 Mijn naam is Melchert van der Zwaag. Ik  studeerde orgel, interpretatie en improvisatie bij Eeuwe Zijlstra en orgel & kerkmuziek bij Arie Goud.

Ik ben naast één van de organisten van de Gereformeerde kerk in Lioessens

onder meer werkzaam als organist in de Michaelkerk in Anjum, waar ik het prachtige  Van Dam orgel bespeel en sta als reserve organist paraat voor de Grote kerk te Harlingen alwaar het beroemde Hinsz orgel staat.

Tevens ben ik , als organist werkzaam voor de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetzens in de Fonteinkerk Dokkum, Catharinakerk Aalsum en de Grote kerk Dokkum.
Ik  werk regelmatig mee aan radio en televisieopnamen. Een orgelconcert op uitnodiging in de Catharina kathedraal in Stockholm staat te boek als een van de hoogtepunten in mijn leven.

Ik speel graag op het orgel in Lioessens en voel mij verbonden met de gemeente.

(Melchert van der Zwaag speelt nog de volgende data dit jaar;  16 juni, 23 juni en 29 september)

 

Beamer

Wij zijn ondertussen  al weer een flink aantal jaren in het gelukkige bezit van een Beamer. De beamer wordt elke zondag bediend door een “beamteam”. Die doen dit met veel enthousiasme, zodat we kunnen genieten van een prachtige, bijpassende achtergrond bij alle liederen. Ook worden wij via de beamer op de hoogte gehouden van veel kerkelijke nieuwtjes. Er zijn 8 verschillende teams. Dit zijn: Antsje en Alena Boonstra, Margriet Wijtsma en Mynke Hoekstra, fam. E. Sipma, Jan Jippe en Tjerk Holwerda en Auke de Boer, Sjoukje Stiemsma en Harmke Dijkstra, Jacob en Janita Rispens, Gerrit en Yfke de Boer en Jetze Spijksma en Ria Rispens. Wanneer het u of jou leuk lijkt om ook mee te doen met dit mooie werk kunt u zich hiervoor opgeven bij Gerrit de Boer, tel. nr. 321847, gjerryt@gydeboer.nl

 

De Bloemengroet

 

Elke zondag, na de dienst(en), wordt iemand uit onze Gemeente verrast met een bos bloemen. Ouderen die hun verjaardag hebben gevierd, zoveel jaar zijn getrouwd (vanaf 50 jaar en daarna elke 5 jaar). Iemand die uit het ziekenhuis is thuisgekomen of thuis langdurig ziek is. Ook wanneer er een baby is geboren wordt men verrast met een bloemengroet vanuit de gemeente. Kinderen tot en met de basisschool die enkele dagen, of soms langer, in het ziekenhuis moeten verblijven krijgen na hun thuiskomst een cadeautje thuisbezorgd. De bloemengroet wordt bezorgd door een van de vele vrijwilligers uit ons gemeente. Misschien bent u de lijst kwijtgeraakt. Achterin dit boekje vind u de lijst van 2019.

 

Wijkindeling 2019

 

Belijdende- en doopleden van onze gemeente die elders wonen worden op deze lijst apart vermeld. Thuiswonende belijdende leden horen wat betreft de wijkindeling bij hun thuisadres. Alle 75+ krijgen een verjaardagsbezoekje van de pastorale bezoeker die hoort bij de wijk.

 

 

Wijkouderling:  J. Rispens

Wijkdiaken: I. Haaksma-Fokkema

Pastoraal bezoekers: A. Visser-Teitsma en D. Wijtsma-Adema

Wijkouderling: M.Dijkstra-Bosgra

Wijkdiaken: G. Hoekstra

Pastoraal bezoekers: fam. J. Klimstra

 

1.

J. Wijtsma

1.

U. Dijkstra

2.

G. Koster

2.

S. Swart

3.

T. Sipma

3.

A. Dijkstra-Keegstra

4.

G. Bouma

4.

B. Boersma

5.

M. Kuipers

5.

G. de Boer

6.

F. Elzinga

6.

F. Slagman

7.

A. Boersma

7.

M. Brouwer

8.

J. Dijkstra

8.

P.L. Dijkstra

9.

M.J. Hoekstra

9.

J. Klimstra

10.

S. Faber

10.

K.J. Wouda

11.

U. Braaksma

11.

G. Slagman

12.

L. Braaksma

12.

A. Kuipers

13.

G. Hoekstra-Wijtsma

13.

Y. Rispens-van der Zee

14.

A. Kuipers-Dijkstra

14.

J.J. Klimstra

15.

B. Heeringa

15.

W. Visser

16.

M. Wijtsma

16.

H. Kingma

17.

A.W. Hiemstra-Hamersma

17.

G. Elzinga

18.

H. Boonstra

18.

G. Teitsma

19.

J. van der Wagen

19.

P.H. Dijkstra

20.

S. Jagersma-Holwerda

20.

H. van Omme

21.

U. de Haan

21.

M. Hoekstra

22.

N. Wijga

22.

H. Feenstra

23.

J. Holwerda jr.

23.

Y. Dijkstra

24.

M. Dijkstra

24.

J. Oudshoorn-Spijksma

25.

F. Dijkstra

25.

B. Henstra

26.

P.B. Sterrenburg

26.

J. Rispens

27.

D. Heeringa

27.

W. Rispens

28.

H. de Haan (Paesens)

28.

J. Spijksma

29.

A. Bijland (Oosternijkerk)

29

M. Douma (Dokkum)

30.

B.Hofman-Veenstra(Feanwâlden)

30.

R. Ferwerda (gastlid)

 

Wijkouderling: Fam. J. Spijksma

Wijkdiaken: U. Dijkstra

Pastoraal bezoekster: fam. J. Klimstra

 

Wijkouderling: Fam. A.S. Elsinga

Wijkdiaken: J. Sipma-Boersma

Pastoraal bezoekster: Y. Rispens-van der Zee

1.

J. I. Bakker

1.

F. Visser

2.

W.P. Spoorendonk-Schellevis

2.

R. Haaksma

3.

L. Klimstra

3.

J. Dijkstra

4.

H. Boersma

4.

H. Dijkstra

5.

J. S. de Haan

5.

H. Wijnstra

6.

J. F. Visser

6.

H. Wissmann

7.

M. Wijtsma

7.

T. Schregardus

8.

D. Wijtsma-Adema

8.

I. de Boer

9.

J. Holwerda sr.

9.

J. Stiemsma

10.

G. Hoekstra

10.

G.H. Wijtsma

11.

J.W. Hoekstra

11.

N. Jansen

12.

G. Bos-Brouwer

12.

W. Wijtsma

13.

K. Vanger

13.

E. Sipma

14.

N. Iedema

14.

M. Castelein

15.

A.S. Elsinga

15.

B. Fransen

16.

B. Stiemsma

16.

Th. Wijtsma

17.

J.J. Stiemsma

17.

T. Dijkstra

18.

T. Klimstra

18.

J. de Haan

19.

A. Dijkstra

19.

F. van der Wagen

20.

A. Wijtsma (Anjum)

20.

K. Dijkstra

21.

S.T. Sipma (de Skûle)

21.

P. Wijtsma

22.

H. Haaksma-Iedema (de Skûle)

22.

E. Sipma-Visser

23.

G. Bijland-Krol (de Skûle)

23.

E. Kuipers

24.

A.W. van der Zee (H’huizen)

24.

R. Stiemsma

 

 

25.

H. Sijtsma

 

 

26.

D. Douma

 

 

27.

P. Klimstra

 

 

28

J. Wijtsma ( Feanwâlden)

      

 

 

 

 

 

 

Wel en wee van onze Gemeente!

 

Sinds 1 maart 2014 is ds. N.J. van Rijswijk van Schiermonnikoog, voor 4 uren per week, verbonden aan onze Gemeente.

Het telefoonnummer van ds. van Rijswijk is: 0519-531269 en zijn e-mail adres is n.vanrijswijk@knid.nl

 

Ziekenhuisopnames en thuiskomsten, geboorte en overlijden graag z.s.m. doorgeven aan uw wijkouderling of aan onze scriba Gryt Jehonne Elsinga.

 

Ouderlingen:

                       

J. Rispens, voorzitter                                                                              321409

Fam. Spijksma, 2e voorzitter                                                                   241730

G.J. Elsinga-Sytema, scriba                                                                   241672

A.S. Elsinga

M. Dijkstra-Bosgra                                                                                  321879

Herald en Antsje Boonstra, jeugdouderling                                         321061                                                                 

Diakenen:

G. Hoekstra, voorzitter                                                                          320838

J. Sipma-Boersma, secretaresse                                                          321109        

B. Stiemsma, penningmeester                                                             724631

U. Dijkstra                                                                                                  321893

I. Haaksma-Fokkema                                                                              321730

 

 

Pastoraal bezoekers:

J. en A. Klimstra-Mulder                                                                           241827

Y. Rispens-van der Zee                                                                           321228

D. Wijtsma-Adema                                                                                   321948

A. Visser-Teitsma                                                                                     321632

 

Website

Ook is onze kerk in het bezit van een mooie website www.gerefkerklioessens.nl  Hebt u iets voor de website – misschien hebt u nog wel oude foto’s betreffende het kerkelijk leven in onze gemeente, dan kunt u die sturen naar:  info@gerefkerklioessens.nl

 

Kosters

 

De Commissie van Beheer heeft een lijst samengesteld van en voor al de (hulp)kosters. Omdat veel gemeenteleden zich hiervoor hebben opgegeven zijn alle kosters ongeveer 2 keer per jaar aan de beurt.  Voor bijzondere diensten zijn er de kosters F. Visser, tel. nr. 321632 en G. Teitsma, tel. nr. 321674.

 

Tekstbriefjes

Bouwe en Sjoukje Stiemsma zorgen voor de tekstbriefjes van de verschillende predikanten die zondags in de diensten voorgaan. Zij geven dit door aan de organist en de koster. Telefoonnummer van de fam. Stiemsma is 06-12593361 en het e-mail adres is stiem200@gmail.com

 

Beheer kachels Kerk en Gearkomst

Hiervoor zorgt Herald Boonstra, tel. nr. 321061

 

 Overige telefoonnummers:

 Lokaliteiten De Gearkomst                                                        321508

Boekhouder/collectebonnen G. Teitsma                                     321674

Voorzitter Commissie van Beheer J. Holwerda                   321823

Bloemengroet S. Kingma-de Boer                                           321418

Preekvoorziening R. Teitsma-de Beer                                    321674

 

Geandewei

Informatie over de wekelijkse kerkdiensten, kerknieuws etc. vind u in het kerkblad Geandewei. Wanneer u vragen hebt over het bezorgen van- of een abonnement op de Geandewei kunt u contact opnemen met: Jan Folkert en Tineke Visser, Siniastrjitte 20 te Lioessens, tel. nr. 321244 of jf.visser@knid.nl

Kopij voor de Geandewei en de Informatief kunt u inleveren bij Sjoukje Kingma, tel. nr. 321418 of gkmorralioessens@geandewei.nl

 

De Gearkomst

Er worden veel verschillende activiteiten gehouden in “de Gearkomst”.

Hieronder een lijstje van wat er zoal plaatsvindt tijdens het winterseizoen:

Wekelijks is er muziekschool, repetitieavond van Advendo, biljarten, toneel.

 

Elke 2 weken is er catechisatie, verschillende jeugdclubgroepen, de rummikubclub en ouderensoos (koersbal).

 

1 keer per maand is er kerkenraadsvergadering.

 

Op zondag is er elke 2 weken kindernevendienst, kinderoppas en 1 keer per maand koffiedrinken na de kerkdienst.

De christelijke plattelandsvrouwen houden 2 of 3 keer per seizoen een bijeenkomst in de Gearkomst.

 

Verder zijn er in het winterseizoen verschillende vergaderingen van de Commissie van Beheer, Zendingscommissie, Gemeenteavond, start Jeugdwerk, start- en/of slotavond van de verschillende Groeigroepen.

Ledenvergaderingen van Dorpsbelang, Oranjevereniging, Begrafenisvereniging, Kaatsvereniging , Ouderavond van de basisschool. Tot slot worden er 2 toneelavonden gehouden, maakt de activiteitencommissie gebruik van het lokaal i.v.m. het Sinterklaasfeest en wordt er vaak nog een middagactiviteit gehouden voor de kinderen en natuurlijk word er ook met het Koningsfeest gebruik gemaakt van de Gearkomst. 

Zoals u hierboven kunt lezen worden onze lokalen dus voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt en hebben daardoor veel mensen plezier van “de Gearkomst”. Ook kunt u, wanneer u iets hebt te vieren, b.v. een huwelijksjubileum of een verjaardag,  de Gearkomst huren.

 

Reserveringen: Sjoukje Kingma

Reserveren kan via de mail op degearkomst@gmail.com of via WhatsApp: 06-83661669

U kunt uw reservering checken in de agenda op de website van onze kerk. Onder het kopje “de Gearkomst” kunt u deze agenda vinden.

 

 Voorraadbeheer:  Hans en Geartsje Boersma   tel.nr.: 0519-321261

Zij zorgen er voor dat er altijd een standaard voorraad aanwezig is.

Plant u een grotere bijeenkomst? Dan geeft u aan de voorraadbeheerder door wat u nodig heeft.

 

Klaarzetten/opruimen  stoelen en tafels: 

 
De verenigingen zetten zelf de tafels en stoelen klaar die zij nodig hebben.      Na hun activiteiten zetten ze alles weer terug op de plaats waar het stond.

 

Storingen/ verwarming:  Bij storingen of verwarmingsproblemen kunt u contact opnemen met  Herald Boonstra, tel. nr.06-86847004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorgen Bloemengroet 2019

Mei

5

Fam. B. Stiemsma

’s morgens

 

12

Fam. K. Dijkstra

 

19

Fam. J.F. Visser

 

26

Fam. R. Stiemsma

Juni

2

Fam. H. Boonstra

’s middags

 

10 - 2e pinksterdag

Fam. E. Sipma

’s morgens

 

16

Fam. P. Klimstra

 

23

Fam. J. van der Wagen

’s middags

 

30

Fam. M.J. Hoekstra

’s morgens

Juli

7

Geen bloemen

 

 

14

Fam. J. Hoekstra

 

21

Fam. G.H. Wijtsma

 

28

Fam. M. Kuipers

Augustus

4

Fam. H. Feenstra

 

11

Mw. Y. Rispens-vd Zee

 

18

Dhr. H. van Omme

 

25

Fam. J.I. Bakker

September

1

Fam. L. Klimstra

’s middags

 

8

Fam. G. Hoekstra

’s morgens

 

15

Fam. J. de Haan

’s middags

 

22

Heleen de Haan

‘s morgens

 

29

Margriet Wijtsma

Oktober

6

Fam. F. Elzinga

 

13

Fam. U. en L. Braaksma

 

20

Fam. M. Hoekstra, Morra

 

27

Fam. G. Teitsma

November

3

Fam. B. Boersma

 

10

Fam. G. Elzinga

 

17

Fam. G. Slagman

’s middags

 

24

Fam. G. de Boer

’s morgens

December

1

Fam. J.J. Klimstra

 

8

Fam. F. Slagman

 

15

Fam. U. Dijkstra

 

22

Fam. H. Kingma