Informatief 2022/2023

Gemeenteleden,

Voor u ligt, na een tijd van afwezigheid, de nieuwe Informatief.

Er is in de tussentijd heel wat gebeurd in onze gemeente, verhuizingen, nieuw ingekomen leden, corona, en het vertrek van dominee van Rijswijk naar Stede Broec. Hierdoor moesten we op zoek naar een nieuwe herder, en dit is wonderwel in een kort tijdsbestek gerealiseerd. Herman de Vries is onze nieuwe voorganger. Daar zijn we heel erg dankbaar voor, op ons pad gekomen, bestuurd door God, zo zien wij het.

 

Wij hebben een levende gemeente als je ziet wat er zoal in en rondom de kerk gebeurd, het is bijzonder. In dit blad vindt u verder een opsomming van diverse activiteiten. Ook in onze gemeente worden de leden ouder (gelukkig wel) Toch zijn er daardoor de laatste tijd veel verhuisd naar de Skûle, maar gelukkig nog allemaal lid van onze gemeente. Als je er een bezoekje aflegt hoor je bijna alleen maar positieve geluiden over de zorg en aandacht die daar geboden wordt.

 

Op zondag 4 september is het startsein gegeven door de Startsnein.  Als het komende seizoen net zo'n  succes wordt als deze zondag dan belooft dit alleen maar goeds.  Hopelijk mag het allemaal zijn tot opbouw van Gods koninkrijk.

Er is momenteel veel gaande in de wereld, oorlogen, vluchtelingen uit veel landen. Het is een taak als Christen om hier naar om te zien.

 

Gelukkig zijn er op heel veel plaatsen al initiatieven ontwikkeld. Misschien kunnen wij straks als gemeente iets ondernemen als er bij Zoutkamp een extra opvang komt.

Ook in onze dorpen zijn er zorgen en noden, omzien naar en biddend om elkaar heen staan, zo zijn we vooral een levende gemeente.

 

Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen         

Waar U ‘uw vleuglen om mij slaat.

Want U weet aan wie ik mij wijdde, dat ik zei:

Heer, U zijt mijn toeverlaat!

 

Voorzitter kerkenraad, Renze Stiemsma

 

 Beste gemeente,

Vandaag was het Startzondag. Het is inmiddels avond en ik schrijf uit mijn hart voor deze Informatief. Het was een zegen om vanmorgen in uw midden te mogen zijn. De christelijke gemeente wordt in de Bijbel met een lichaam vergeleken. Dit lichaam heeft een kloppend hart. De Gereformeerde Kerk van Morra-Lioessens daarom ook. Verbonden aan het Hart van onze Heer zal dat hart ook blijven kloppen. Mijn woorden voor u in elke editie van Geandewei dragen dezelfde titel: ‘Van Hart tot hart’. Natuurlijk is er ook een beweging van ons hart naar Zijn Hart, maar alles begint en eindigt wel met Zijn Hart. Ooit stopt mijn hart met kloppen, maar Zijn Hart gaat altijd door. Generaties vóór ons mochten ook al van Zijn Hart genieten. Eigenlijk is dit de inhoud van alles wat in deze Informatief van en voor onze gemeente wordt beschreven en toegelicht. Allerlei mensen, commissies en groepen zijn in beweging, en dat kan alleen maar door kloppende harten. Kloppend van liefde vooral. Want alle groepen en commissies werken en leven niet voor zichzelf, maar voor elkaar. Liefde stroomt naar de ander toe. Eén van de vele problemen in deze tijd is dat er wel miljoenen harten kloppen, maar heel vaak slechts voor zichzelf. De liefde vindt dan geen weg dan alleen naar zichzelf toe. De gemeente is echter zodanig ingericht dat er geluisterd wordt naar elkaar. Wat zijn de noden en vragen van onze leden? Hoe kunnen we elkaar voeden, onderwijzen, troosten en zegenen? Zijn wij daartoe bereid en kunnen we het aan? Elkaar voeden en zegenen zal natuurlijk veel gaan kosten. Waar haal je de kracht vandaan? Als het goed is geeft Informatief daar antwoord op, doordat activiteiten, vrijwilligers en groepen ons wijzen op dat andere Hart. Vanmorgen gingen gemeenteleden na de dienst twee aan twee op stap. Net als ooit de Emmaüsgangers. Ineens ontdekten deze Emmaüsgangers dat een derde met hen meeliep. Wij hopen en bidden dat de commissies en vrijwilligers die in Informatief genoemd worden Gods zegen ontvangen mogen, waardoor wij als gemeenteleden ervaren mogen dat God inderdaad in hun en in ons midden is en ook wil blijven. Dit is dus niet zomaar een informatieblaadje. In de Bijbel worden al richtlijnen meegegeven voor de gemeente van die tijd en wordt ook beschreven hoe de levende gemeente daardoor tot leven komt en blijft komen. Tijden veranderen en alles vernieuwt zich. De Bijbel blijft onveranderd, maar wordt wel in elke tijd nieuw vertolkt. Gods Hart legt nu Zijn Woord zodanig in ons hart dat deze Informatief door u en door jou als zegen ontvangen mag worden. Het hart stuurt het hele lichaam aan. Zo hoopt en bidt de kerkenraad dat Informatief door velen in de hand wordt genomen, door het hoofd wordt opgenomen, en zal gaan leiden tot een gemeente die blijft wandelen in het spoor van onze Here Jezus. Het hele lichaam wordt aangestuurd door het hart. Onze hele gemeente wordt aangestuurd door Gods Hart. Liefde vanuit ons hart laat ons ontdekken dat onze zuster en onze broeder, die ogenschijnlijk met een ander verlangen of andere vraag leeft dan ikzelf, ook gekend en bemind wordt door Gods Hart. Informatief sluit aan op wat onze gemeente zoekt en behoort te blijven zoeken: dat ieder kind van God voluit kan leven in een liefdevol midden en wij samen een gezond en vruchtbaar lichaam vormen.

 

Ds. Herman F. de Vries

 

De Diaconie

 

Het woord diaken komt van het Griekse woord "diakonos", dat dienaar betekent.

In onze gemeente vormen de diakenen samen het "Het College van Diakenen", kortweg de diaconie genoemd. De diaconie is een zelfstandig onderdeel van onze kerk en werkt met een eigen beleid. Het heeft ook een eigen beheer maar valt wel onder de verantwoording van de kerkenraad. Zij vergadert buiten de kerkenraadsvergaderingen zelf nog 5-6x per jaar.

De diaconie zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld. In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de diaconie zich in voor kwetsbare mensen en/of groepen. Binnen de eigen gemeente kan ook behoefte aan individuele ondersteuning op praktisch of financieel vlak zijn. Als de reguliere hulpverlening onvoldoende blijkt, kan de diaconie helpen een oplossing te vinden. Men kan dus altijd aankloppen bij de diaconie of ( anoniem) meldingen doen. De diaconie heeft tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeente, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat:  diaconieën in rijke landen steunen  de sociale taken van kerken in armere landen.

 De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

De diaconie zou u ook graag wat meer willen betrekken bij het bepalen van collectedoelen. Daarom willen wij u vragen om mee te denken over collectedoelen. Wij hebben een aantal collectes in het jaar die we daarvoor kunnen gebruiken. Zelf zouden we het mooi vinden om wat meer te betekenen voor projecten die in onze buurt plaatsvinden.
U kunt uw voorstel mailen naar: diaconielioessens@gmail.com of melden bij één van de diakenen.

Met vriendelijke groet, uw diakenen:

Voorzitter:                  Marten Jetze Hoekstra

Penningmeester:        Gerrit de Boer

Secretaresse:              Akke van der Zee

                                    Heinze de Boer

                                     Ingrid Haaksma

 

 

 

Menorahdiensten                                              

 

De Menorahcommissie is een speciale commissie die elk jaar een aantal kerkdiensten organiseert. Dit zijn laagdrempelige diensten voor jong en oud, waarbij het de bedoeling is met elkaar gemeente te zijn, wie je ook bent en hoe je ook bent. Iedereen is welkom.

De commissie probeert ook zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de diensten door bijv. de kinderen of de jeugd mee te laten helpen en door tijdens de dienst een “interactief moment” te houden waarin we even met elkaar bezig zijn door bijv. een quiz.

De Menorahdiensten vinden plaats in de kerk maar ook daarbuiten.

De jaarlijkse campingdienst is altijd buiten en is vaak een combinatie van eten, zingen en met elkaar bezig zijn met het geloof d.m.v. leuke activiteiten. Een ander voorbeeld van diensten buiten de kerk zijn bijv. een Belevings/Wandeltocht of met kerst een Krystkuier.

De Menorahcommissie doet elk jaar weer zijn best om een gevarieerd programma van diensten in elkaar te zetten.

De commissie bestaat uit Antsje Boonstra, Harmke Dijkstra, Pytsje Swart en

Tiny Schregardus. Een hecht team van dames die met heel veel enthousiasme en plezier de diensten organiseert, allemaal tot eer van God onze Heer.

 

 

De datums voor de komende Menorahdiensten zijn:

 

-          23-10-2022                 dienst in teken van de “Schoenendoosactie”

-          11-12-2022                 m.m.v. Gospelgroep “New Creation”

-          29-01-2023

-          26-03-2023

-          09-07-2023                 Campingdienst

-          01-10-2023                 Iraëlzondag

-          24-12-2023                   4e Advent

 

Kindernevendienst

 

Methode

Tijdens de kindernevendiensten vertellen we de kinderen over de liefde van God en Jezus.  Begin dit jaar zijn we begonnen met het gebruiken van de Parel methode. We werken met twee groepen. Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 8. Het zijn leuke lessen, compleet met verhaal, spel, gespreksvragen en knutsel. Gericht op wat het leven met Jezus in de praktijk betekent.

In de adventstijd en de veertigdagentijd doen we vaak een speciaal project.
Een aantal jongeren helpen ons bij de kindernevendienst. Hier zijn we erg blij mee.

 

Bijzondere diensten

20 februari was er Sportkerk. Dit stond in het teken van de Olympische spelen. Na een warming-up gingen de jonge sporters fanatiek aan de slag met de verschillende spelletjes: sneeuwballen gooien, curling met ijsblokjes en natuurlijk een estafette. Alle kinderen gingen naar huis met een mooie gouden medaille met de tekst: Jij bent GOUD waard.

 

Op 26 juni hebben wij de kerkdienst georganiseerd, speciaal voor de groep 8-ers.
Thema van deze dienst was Stap voor Stap. Het was een interactieve dienst met lopen over een touw, een schoenenquiz, een mooi filmpje van dominee De Vries en het aanbieden van een cadeau aan de kinderen van groep 8. God wijst hen de weg die ze mogen gaan en Hij beschermt ze (en ons allemaal) als een schoen.

22 juli zijn we met een groep van 26 kinderen naar Giga Insecta in park Vijversburg geweest. In God’s schepping is zoveel moois te ontdekken, ook op het gebied van kleine beestjes in de natuur. Het was een geslaagde dag. De kindernevendiensten van 24 juli, 7 en 21 augustus stonden ook in het teken van de schepping en de mooie dieren die God gemaakt heeft.

Alle kinderen zijn van harte welkom bij de kindernevendienst.

Jenny, Ria, Mynke, Marrit, Aukje, Auke en Sjoukje

 

 

 

Achter de schermen voor de dag van de Koning

 

Voordat we zondags naar de kerk gaan is er al heel wat werk aan voorafgegaan. Werk wat al meer dan 170 jaar gedaan wordt door mensen uit de gemeente. Overigens wel een heel verschil met wat toen en wat nu  allemaal moet worden geregeld. Toch werd en wordt het altijd gedaan tot opbouw van en met liefde voor de gemeente van God.

 

Een kijkje achter de schermen rondom de dienst van de zondag

 

Als eerste wordt door onze preek-voorzienster  Reino Teitsma- de Beer het rooster voor de predikanten gemaakt. Ik kreeg het schema afgelopen juni. Dan heeft zij al voor heel 2023 de voorgangers geregeld. Bij de meeste erediensten is er een organist nodig.  Na het vertrek van Jan de Boer, die tot dan toe altijd het rooster met Jaap Sake Heeringa invulde, doe ik dit. Als eerste krijgt Jaap Sake het rooster onder ogen en vult de data in die hij kan spelen. Als langstzittende en daardoor eerste organist. Als tweede krijgt Wim de Graaf dan de lijst. Hij was na het vertrek van Jan de eerste organist die ik benaderde en krijgt derhalve als tweede de lijst onder ogen. Melchert van der Zwaag vult als derde organist de zondagen in om dezelfde reden. Hierna volgen nog Jan de Boer en Anne Minnema. En dan zijn de zondagen op. We zijn dus rijk gezegend met zoveel getalenteerde organisten die ons prachtige orgel kunnen bespelen. Dat er vooraf aan de dienst ook door hen het nodige voorbereid moet worden hoef ik u niet te vertellen.

 

Contact organist over liturgie, kosters, beamteam en kerkenraadsleden

In de week voor de zondag stuurt Sjoukje Stiemsma-Dijkstra een mail naar de organist met de liturgie die zij van de predikant heeft gekregen. Vroeger moesten we het briefje met de liederen bij Ulbe en Geeske vandaan halen of rechtstreeks de dominee bellen. Tegenwoordig gaat alles per mail.

Sjoukje regelt per zondag ook de kosters. Gerrit de Boer zorgt per week voor een beamteam. De kerkenraad vult door Akke van der Zee de zittende kerkenraadsleden in en Sjoukje Kingma regelt de liederen vooraf. Tot zover het rooster voor de zondag.

 

Maar dan zijn we er nog niet. Sjoukje Kingma zorgt voor de bloemengroet en voor de passende stukjes in de Geandewei. Gerben Teitsma draagt zorg voor de collectes, dat de organisten en predikanten betaald krijgen en regelt alle financiële zaken rondom ons kerkgebouw en lokalen.

En dan nog zes keer per jaar de Menorahdienst. Hier gaat ook heel wat werk aan vooraf. De kindernevendiensten en kinderoppas. Alles moet worden geregeld en kost tijd. Kostbaar zijn al deze vrijwilligers. Schakels in de ketting voor de Koning, voor de dag van de Koning.

 

Tettie Stiemsma-Walda

 

 

Jeugdwerk

 

Kluppechisatie

 

Misschien denkt u  kluppechisatie wat is dat precies? Dat gaan we in dit stukje aan u en jou uitleggen.

Het is een samenvoeging van club en catechisatie.

Van oktober t/m april komen we 1 x per 2 weken bij elkaar om met de jongeren vanaf 12 jaar een gezellige en leerzame avond te hebben waarbij het Geloof, de Bijbel en maatschappelijke thema’s centraal staan.  Dit jaar staan de 9 vruchten van de Geest centraal. De eigenschappen van deze vruchten gaan we o.a. inzetten bij de actie Schoenendoos en de collecteweek Geef Licht waar we ons ook dit jaar weer voor gaan inzetten.

Het afgelopen kluppechisatie seizoen hebben we afgesloten met een zeer geslaagd weekend op camping Hûsternoard in Aldwâld.

We starten dit jaar met 1 nacht kamperen met heel veel jongeren uit de dorpen om ons heen. Dit is een gezamenlijke startactiviteit vanuit  meerdere Kerken uit de dorpen om ons heen. Er zijn dit seizoen drie groepen voor de kluppechisatie. De twee bestaande groepen gaan door onder leiding van Aukje Dijkstra, Froukje Sierksma en Antsje Boonstra, de brugklassers vormen de nieuwe groep, voor deze groep zijn we op het moment van dit schrijven nog op zoek naar nieuwe leiding.

 

 

 

 

 

 
 
 
17 plus groep

 Samen met dominee de Vries is er een app gestuurd naar de 17+ groep.

Door de corona jaren is deze groep wat uiteen gevallen en is er weinig voor hun mogelijk geweest en georganiseerd.

Door de verschillende behoeften van deze groep is in een app aan hun gevraagd om mee te denken hoe nu verder en door te geven wat hun behoeften zijn....

Als start en kennismaking is er op zondag 30 oktober van 13.15 tot 17 uur een excursie door Joods Leeuwarden onder leiding van dominee de Vries.

Hiervoor kan men zich bij ons opgeven.

Ook zullen we de reacties van de jongeren afwachten en eventueel 30 oktober bespreken hoe nu verder. Dit zou op verschillende manieren kunnen: bijvoorbeeld in een actieve app groep, maandelijkse samenkomsten, persoonlijke begeleiding van dominee de Vries via app, mail of gesprekken....

of nog eens een excursie.

We wachten af wat deze groep wil en nodig heeft en hopelijk kunnen we wat voor deze jongeren betekenen.

Iedereen kan hierover contact opnemen met de jeugdouderlingen of met dominee de Vries zelf.

Hartelijke groeten, ook namens dominee Herman de Vries ( 0612238840),

Eelke & Jenny ( 0613524543)

 

 

Nieuws van de Groeigroepen

 

We komen samen met een gemeenschappelijk doel: groeien in ons geloof, geloofservaringen delen, samen bidden, Bijbel lezen, luisteren naar elkaar en elkaar opbouwen in het geloof. ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden’. Dat is toch een geweldige belofte waar Jezus belooft dat Hij aanwezig is bij Zijn discipelen als zij eenstemmigheid zoeken, zo ook wanneer wij samenkomen als groeigroep.

 

We hebben een verlangen meer te lijken op Jezus en willen Hem dienen! We gebruiken het boekje ‘Frisse Kijk’ van Marja Verschoor- Meijers. Zij schrijft per onderwerp een column waar we als groep op reageren, waarna we aan de hand van korte Bijbelgedeeltes en Bijbelteksten in gesprek gaan met elkaar. Het zijn uiteenlopende onderwerpen, voor iedereen actueel en toegespitst op de praktijk. We praten graag met elkaar over hoe we ons geloofsleven praktisch vorm kunnen geven, leven voor Jezus; wat houdt dat eigenlijk in

 

Groeiers aan het woord:

Groeigroep is voor mij samen zijn. Praten over geloven en vertrouwen hebben in elkaar en God’s Woord.

Groeigroep is met elkaar in gesprek gaan over ons geloof en hierdoor groeien in geloof.

Groeigroep is samenzijn met mede christenen en met elkaar delen en leren in vertrouwen in geloof.

Groeigroep is elkaar aansporen God te zoeken en actief met Zijn Woord bezig te zijn. Het Woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’ Hebreeën 4:12

 

Ben je enthousiast geworden of lijkt het je wat aan te schuiven? Van harte welkom dit seizoen!

Voor meer informatie of om je op te geven kun je contact opnemen met Auke Elsinga, Gerrit de Boer of Sjoukje Stiemsma

 

Gebed de geestelijke ‘motor’ van het kerkenwerk 

Maandag 12 september ging opnieuw de wekelijkse bidstond in Lioessens van start.

Plaats van samenkomst: Fam. Elsinga, Grytsjewei 3, elke maandag tussen half twee en half drie. 

Misschien denkt u, gebed is een persoonlijke aangelegenheid tussen God en mij. Of, ik vind het moeilijk om samen met anderen te bidden. Of, ik heb daarvoor geen tijd en laat dit graag aan anderen over. Inderdaad heeft niet iedereen door de week tijd om te bidden, in verband met het dagelijkse werk. Maar degenen onder ons die wel tijd en gelegenheid hebben zijn van harte uitgenodigd om te komen. En wees gerust, het is niet verplicht om hardop te bidden. God kent ons door en door en Hij luistert ook naar al onze stille gebeden, klachten, vragen en dankzeggingen. 

Toch is het goed om samen te komen voor gezamenlijk gebed. Voorbede te doen voor onze gezinnen, voor het kerkenwerk, ons eigen land en volk, onze overheid, koning en vorstenhuis, Israël en de toenemende spanningen in de wereld. Als we alleen al denken aan de oorlogstaal van Poetin en zijn meedogenloze streven om eerst Oekraïne en daarna de vroegere Sovjetvazallen weer onder de Russische knoet te dwingen. En de bijna onoplosbaar lijkende vluchtelingenproblematiek, het grote tekort aan beschikbare woningen voor o.a. jonge mensen en statushouders en de wereldwijd toenemende christenvervolgingen. Maar ook de dagelijkse problemen en zorgen van iedereen in Nederland. Zoals de verminderde koopkracht door de energiecrisis, in het bijzonder voor de minima, het bestaansrecht van onze boeren, de klimaat- en milieuproblemen en gaat u zo maar door.  

Natuurlijk hoeven we de hele wereldproblematiek niet op onze schouders te nemen. Want ieder heeft immers iets waar hij/zij zich betrokken bij voelt. Voelt u zich daarom vrij, want waar de gebedsgeest van onze HEER is, daar is immers ook vrijheid. Sinds de Reformatie kan iedere gelovige niet alleen persoonlijk de Bijbel in eigen taal lezen, maar heeft hij/zij ook persoonlijk de vrijmoedigheid om in Jezus’ Naam tot God te naderen. In de binnenkamer, maar ook in de gezamenlijke bidstonden. Onze predikanten stellen voorbede voor hun belangrijke werk juist zeer op prijs. Zij ervaren daardoor de betrokkenheid en geestelijke steun van de gemeente. Dus, geef uw vrijmoedigheid niet prijs. En als u de gelegenheid hebt, wees welkom op onze wekelijkse bidstonden! 

Namens de interkerkelijke gebedsgroep Morra-Lioessens, Rein Ferwerda 

 

College van kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zorgen voor het onderhoud van de kerk, de Gearkomst en de goederen in en om de kerk en gebouwen. Om voldoende inkomsten voor het onderhoud te ontvangen wordt er aan de leden vanaf 18 jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd, welke zeer belangrijk zijn voor het voortbestaan van onze kerk en Gearkomst om zo de kosten voor nu en de toekomst te kunnen betalen.

Een actie kerkbalans, die om de paar jaar wordt gehouden, kunnen de leden hun bijdrage aanpassen naar de hedendaagse situatie. Dit jaar was er een actie kerkbalans en hier zijn veel positieve toezeggingen gedaan wat uitkomt op een verhoging van 11%. Dit is zeer positief en hiervoor willen we iedereen bedanken.

Het afgelopen jaar is de Gearkomst opgeknapt. Er zijn nieuwe kunststof kozijnen in gekomen, de buitenmuren zijn geïsoleerd, er is een nieuw plafond met verlichting in gekomen en alles is geschilderd. We kunnen de komende jaren weer genieten van deze prachtige zaal.

Ook zijn er dit jaar 5 nieuwe tafels aangeschaft.

Per 1 september gaan de prijzen voor de huur van de kerk en de lokalen omhoog, dit i.v.m. de sterk gestegen prijzen voor de energie. Op basis van een nieuw contract is de schatting dat we tussen de zeven- en negenduizend euro meer kwijt zijn aan energiekosten. Het totaalbedrag is sterk afhankelijk of we een strenge of zachte winter krijgen. We willen de gebruikers dan ook vragen om de deuren zoveel mogelijk gesloten te houden zodat er geen energie verloren gaat en goed aangeven hoelang een bij bijeenkomst gaat duren om te voorkomen dat de ruimten onnodig verwarmt worden.

De commissie bestaat uit:

Gerben Hein Wijtsma             Voorzitter

Gerben Teitsma                     Boekhouder   

Eelke Sipma                           Ouderling

Thea de Boer

Gerben Hoekstra

 

 

Zendingscommissie

Het bestuur van de zendingscommissie ziet er als volgt uit: Voorzitter: Pytsje Swart, secretaresse: Marrit Faber, penningmeester: Renze Haaksma.

Overige leden: Froukje Klimstra, Wieke Wytsma en Heinze de Boer (namens de diaconie).

 

De zendingscommissie vergadert 3x per jaar en organiseert 1x per jaar een zendingszondag. Aan deze zondag werken vaak de kinderen van de basisschool mee.

 

Vorig jaar op 7 november stond de ochtenddienst in het teken van Light4Nations.

In september hebben veel kinderen hiervoor meegedaan aan de sponsorloop.

De kinderen hebben geweldig goed hun best gedaan en een fantastisch bedrag van € 1375,- opgehaald voor Light4Nations.

De dienst was onder leiding van Theo Tolsma. die werd begeleid door het muzikale duo de ‘Double Brothers’.

 

L4N is een project voor volwassenen en kinderen uit Israël en Palestina. Veel kinderen groeien op met een diepe haat voor de ander. Volwassenen gooien met bommen, kinderen met stenen. L4N wil de groepen uit beide landen, die geloven in de Here Jezus, met elkaar verbinden. Twee partijen die heel graag vrede willen. Samen met Jezus als voorbeeld, proberen ze duidelijk te maken aan de omgeving dat Jezus geen stenen, bommen en ruzie wil. Dan wordt het donker om ons heen en is er veel verdriet. Dat is wat Jezus juist niet wil. Jezus wil dat er veel licht en liefde is voor volwassenen en kinderen. Samen kijken naar kansen en mogelijkheden. Be the light/ Wees een lichtje!

 

(Helaas heeft het bestuur van Light4Nations na 7 zegenrijke jaren het besluit moeten nemen om een punt te zetten achter Stichting Light4Nations.)

 

Zendingszondag

Dit jaar is de zendingszondag op 6 november en zal in het teken staan van de MAF, of zoals we dat voor alle gemak meestal zeggen: ‘De Flying Doctors’. De MAF is een non-profit vliegtuigmaatschappij met als doelstelling om iedereen, waar hulp, goederen en het evangelie moeilijk verkrijgbaar zijn, te helpen. Dit doet de MAF door de lucht, over wegen en over water. Hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn en niemand mag onbereikbaar zijn. De gebieden waar het luchttransport geboden worden zijn de moeilijk bereikbare plekken in o.a. Australië, Nieuw Guinea, Nieuw-Zeeland, een groot aantal eilanden tussen de Grote of Stille oceaan en Indische Oceaan en Afrika.

De luchttransporten bestaan uit het geven van hulp of ondersteuning bij:

*Noodhulp bij rampen

*Zending en/of evangelisatie

*Ambulance en medische vluchten

*Aanleveren van brandstof

*Ontwikkelingshulp

Als zendingscommissie willen wij in samenwerking met de kinderen van de basisschool, voorgaand aan de zendingszondag graag een steentje bijdragen. Doormiddel van een huis aan huis sponsoring en een bakactie op woensdag 21 september. Het geld dat voor de MAF wordt opgehaald, gaat voor 100% naar bovengenoemde doelen.

“112, daar redt je de MAF mee”. Alvast hartelijk dank!

 

Postzegels en kaarten sparen voor de zending

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond.

De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegels zijn welkom. Ook alle ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

·         Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.

·         Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals van: Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders)

 

Orgel + orgelfonds

 

Tettie Stiemsma zorgt ervoor dat er elke zondag een organist achter het orgel zit.

Om ons orgel te kunnen onderhouden is er vele jaren geleden het verjaardagsfonds in leven geroepen. Zr. A. Kuipers-Dijkstra zorgt al meer dan 60 jaar voor de coördinatie hiervan. Wij zijn dankbaar dat zij dit al zo lang heeft mogen en kunnen doen. Ieder gemeentelid die zijn of haar verjaardag viert wordt verrast met een felicitatiekaart met tekst en een envelopje waarin men een gift voor ons orgel kan doen. Deze envelopjes worden in Lioessens bezorgd door André Kuipers en in Morra door Reino Teitsma.

Dankzij hen hopen wij nog heel lang elke zondag, tijdens de diensten, te genieten van ons prachtige orgel.

 

De Beamer

 

Wij zijn ondertussen  al weer een flink aantal jaren in het gelukkige bezit van een Beamer.   De beamer wordt elke zondag bediend door een “beamteam”. Die doen dit met veel enthousiasme, zodat we kunnen genieten van een prachtige, bijpassende achtergrond bij alle liederen. Ook worden wij via de beamer op de hoogte gehouden van veel kerkelijke nieuwtjes. Ondertussen hebben we ook een camera in de kerk, zodat we live de kerkdiensten met beeld uitzenden via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2122 (Lioessens).

De beamteams bestaan uit,  Mynke Hoekstra, Jenny Sipma, Eelke Sipma, Sjoukje Stiemsma, Harmke Dijkstra, Jacob Rispens, Ria Rispens, Gerrit de Boer, Yfke de Boer,  Jetze Spijksma en Antsje Boonstra.

Heb je hier ook interesse voor of voor vragen en tips kun je terecht bij Gerrit de Boer,  tel.  0631767942,  mail. gjerryt@gydeboer.nl

 

De Bloemengroet

 

Elke zondag, na de dienst(en), wordt iemand uit onze Gemeente verrast met een bos bloemen. Ouderen die hun verjaardag hebben gevierd, zoveel jaar zijn getrouwd (vanaf 50 jaar en daarna elke 5 jaar). Iemand die uit het ziekenhuis is thuisgekomen of thuis langdurig ziek is. Ook wanneer er een baby is geboren wordt men verrast met een bloemengroet vanuit de gemeente. Kinderen tot en met de basisschool die enkele dagen, of soms langer, in het ziekenhuis moeten verblijven krijgen na hun thuiskomst een cadeautje thuisbezorgd. De bloemengroet wordt bezorgd door een van de vele vrijwilligers uit ons gemeente.

 

 

Wijkindeling 2022-2023

 

Wijkouderling:

 Fam. F. en H. Elzinga-de Boer

 06-12453611 / 06-13444351

Wijkdiaken: M. J. Hoekstra

Pastoraal bezoekers:

Fam. J. Klimstra

 

Wijkouderling:

Fam. B. en I. Sterrenburg-Keekstra

06-29987132 / 06-26431972

Wijkdiaken: A. v/d Zee-Hiemstra

Pastoraal bezoekster: Y. Rispens-van der Zee

1.

J.I. Bakker

1.

F. Visser

2.

W.P. Spoorendonk-Schellevis

2.

R. Haaksma

3.

L. Klimstra

3.

H. Dijkstra

4.

H. Boersma

4.

H. Wijnstra

5.

J.F. Visser

5.

H. Wissmann

6.

M. Wijtsma

6.

T. Schregardus

7.

D. Wijtsma-Adema

7.

I. de Boer

8.

J. Holwerda (de Skûle )

8.

J. Stiemsma

9.

G. Hoekstra

9.

J.W. Hoekstra

10.

J. Hooghiem

10.

G.H. Wijtsma

11.

K. Dijkstra

11.

N. Jansen

12.

K. Vanger

12.

W. Wijtsma

13.

N. Iedema

13.

E. Sipma

14.

A.S. Elsinga

14.

M. Castelein

15.

B. Stiemsma

15.

B. Fransen

16.

J.J. Stiemsma

16.

T. Wijtsma

17.

S. Faber

17.

T. Dijkstra

18.

J. Wijtsma

18.

J. de Haan

19.

G. Koster

19.

F. van der Wagen

20.

T. Sipma

20.

J. Dijkstra

21.

G. Bouma

21.

P. Wijtsma (Ee)

22.

A. W. v/d Zee (Hantumhuizen)

22.

E. Sipma-Visser

23.

M. Kuipers ( de Skûle )

23.

E. Kuipers

24.

G. Bijland -Krol (de Skûle)

24.

R. Stiemsma

25.

S.T. Sipma (de Skûle) 

25.

H. Sijtsma

26.

A. Wijtsma (Anjum)

26.

D. Douma

27.

28.

J. Spijksma

B. Spijksma

27.

P. Klimstra

Wijkouderling :

R. Stiemsma  06-20403549

Wijkdiaken: I. Haaksma-Fokkema

Pastoraal bezoekers: A. Visser-Teitsma en D. Wijtsma-Adema

 

Wijkouderling:

M. Dijkstra-Bosgra  06-23230456

Wijkdiaken: H. de Boer

Pastoraal bezoekers: Fam. J. Klimstra

 

1.

W. van de Glint ( Wierum )

1.

R. J. Stiemsma

2.

F. Elzinga

2.

U. Dijkstra

3.

A. Boersma

3.

S. Swart

4.

J. Dijkstra

4.

A. Dijkstra-Keegstra

5.

M.J. Hoekstra

5.

B. Boersma

6.

L. Braaksma

6.

G. de Boer

7.

U. Braaksma (de Skûle)

7.

F. Slagman

8.

N. Dijkstra-Dijkstra

8.

M. Brouwer

9.

G. Hoekstra- Wijtsma

9.

P.L. Dijkstra

10.

A. Kuipers- Dijkstra

10.

J. Klimstra

11.

T. Klimstra

11.

K. J. Wouda

12.

J.S. de Haan

12.

G. Slagman

13.

B. Heeringa

13.

A. Kuipers

14.

A.W. Hiemstra-Hamersma

14.

Y. Rispens-van der Zee

15.

H. Boonstra

15.

J. J. Klimstra

16.

J. van der Wagen

16.

W. Visser

17.

G. Wijtsma en W. de Vries

17.

H. Kingma

18.

U. de Haan

18.

G. Elzinga

19.

D. Heeringa

19.

G. Teitsma

20.

J. Holwerda jr.

20.

P. H. Dijkstra

21.

F. Dijkstra

21.

H. van Omme

22.

P. B. Sterrenburg

22.

M. Hoekstra

23.

M. Dijkstra

23.

H. Feenstra

24.

B. Hofman-Veenstra(Feanwâlden)

24.

Y. Dijkstra

25.

H. de Haan (Paesens)

25.

B. Henstra

26.

A. Bijland (Oosternijkerk)

26.

J. Rispens

27.A.G. Wijtsma

27.

H. de Boer

 

 

28.

W. Rispens

 

 

29.

Y. Rispens

 

 

30.

J. Rispens (Damwâld)

 

 

31.

R. Ferwerda (gastlid)

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

In goede buorman?

 

De tsjerke ha’k as buorman,

Mar wat haw ik dêr oan?

’t Sprekwurd seit:

‘Better in goede buorman

As in freon fan fierens yn it lân’

 

‘k Sjoch sneins it folk wol kommen,

Of troch de wike op in jûn.

Dêr is eins altyd wat te rêden,

Sa’t liket fiele hja har mei-inoar ferbûn.

 

Sjoch, dit gebou, dizze lokaasje, it is ús tsjerke!

Mar leave minsken, de tsjerke, dat binne wij!

Net achter hege muorren, tichte doarren, soargje foar lege drompels, wês gastfrij.

 

Wy gean yn eigen doarp nei’t tsjerke,

Libjend yn dy mienskip, dat fielt goed.

Mei tank oan God de Hear, ús Skepper,

Hy draacht ús dei oan dei en hat ús op ‘e noed.

 

Mar Gods each sjocht folle breder,

By Him hawwe hege muorren gjin bestean.

God, Hy hâldt fan alle minsken,

Ek de buorman fan ús tsjerke sjocht hy stean.

 

Wy hawwe krekt dy buorman nedich,

Dy’t syn tinken oer de tsjerke ris lûdop tsjin ús seit.

Dêr dan mei-inoar yn alle iepenheid oer prate,

Soe ’t wêze dat dêryn de takomst fan ús tsjerke leit?

 

Elts mei komme, elts is wolkom,

Do en jo, kom deryn, kom derby.

Mei elkoar prate, nei elkoarren lústerje,

Kom, dochs mei, wês dysels en fiel dy frij.

 

 

 

Wy meie en wolle in iepen mienskip wêze,

Ferlangjend wat te bestjutten foar in oar.

Gjin moaie wurden, mar yn dwaan en litten,

Hiel gewoan, as’t nedich is, dêr wêze foar elkoar.

 

Want ien minske is en kin net folle,

Twa minsken kinne folle mear,

Mei -inoar binne we noch sterker

En dêrom geane we der mei-inoar oer gear.

 

Mei-inoar de kommende tiid temjitte,

Mei-inoar oparbeidzje, mear en mear.

Mei ’t besef, it bliuwt in jaan en nimmen

En ’t wurdt in wurkjen yn Gods wyngert,

ta Syn ear.

 

 

 

 

 

 

Wel en wee van onze Gemeente!

 

Sinds 1 mei is ds. H.F. de Vries van Ternaard verbonden aan onze gemeente. Het telefoonnummer van ds. de Vries is  06-12238840  Email: hermanf.devries07@gmail.com

 

Ziekenhuisopnames en thuiskomsten, geboorte en overlijden graag z.s.m. doorgeven aan uw wijkouderling. De telefoonnummers vindt u in de wijkindeling en hieronder.

 

Ouderlingen:

 

R. Stiemsma, voorzitter                                                                                06-20403549

Fam. Freerk en Harriët Elzinga- de Boer, 2e voorzitter       06-12453611  06-13444351

Fam. Bart en Irene Sterrenburg, scriba                               06-29987132  06-26431972

Margriet  Dijkstra-Bosgra                                                                            06-23230456

Eelke en Jenny Sipma-Boersma , jeugdouderling                06-10461036  06-13524543

 

 

 

Diakenen:

Marten Hoekstra, voorzitter                                                                         06-11297138

Akke van der Zee-Hiemstra, secretaresse                                                   06-13552104

Gerrit de Boer, penningmeester                                                                 06-31767942

Heinze de Boer                                                                                             06-33053779

Ingrid Haaksma-Fokkema                                                                            06- 46220426 

 

Pastoraal bezoekers:

J. en A. Klimstra-Mulder                                                                              241827

Y. Rispens-van der Zee                                                                                 321228

D. Wijtsma-Adema                                                                                       321948

A. Visser-Teitsma                                                                                         321632

 

De diensten vanuit de Gereformeerde Kerk kunt u mee beleven via www.kerkdienstgemist.nl

 

Website

 

Ook is onze kerk in het bezit van een mooie website www.gerefkerklioessens.nl  Hebt u iets voor de website – misschien hebt u nog wel oude foto’s betreffende het kerkelijk leven in onze gemeente, dan kunt u die sturen naar:  info@gerefkerklioessens.nl

 

Kosters

 

De Commissie van Beheer heeft een lijst samengesteld van en voor al de (hulp)kosters. Omdat veel gemeenteleden zich hiervoor hebben opgegeven zijn alle kosters ongeveer 2 keer per jaar aan de beurt.  Voor bijzondere diensten zijn er de kosters fam. G. Teitsma, tel. nr. 321674; fam. K. Dijkstra tel. nr. 0623230456 en fam. R. Stiemsma tel. nr. 321688.

 

Tekstbriefjes

 

Bouwe en Sjoukje Stiemsma zorgen voor de tekstbriefjes van de verschillende predikanten die zondags in de diensten voorgaan. Zij geven dit door aan de organist en de koster. Telefoonnummer van de fam. Stiemsma is 06-12593361 en het e-mail adres is stiem200@gmail.com

 

Liturgisch bloemstuk

 

Tijdens advent, de lijdenstijd en de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat er vaak een liturgische bloemstuk voor in de kerk. Dit wordt gemaakt en verzorgd door zr. Anneke Klimstra-Mulder.

 

 

 

Beheer kachels Kerk en Gearkomst

 

Hiervoor zorgt Herald Boonstra, tel. nr. 06-86847004

 

Overige telefoonnummers:

 

Lokaliteiten De Gearkomst                                                   321508

Boekhouder/collectebonnen G. Teitsma                              321674

Voorzitter Commissie van Beheer G.H. Wijtsma                 0620228289

Bloemengroet S. Kingma-de Boer                                        321418

Preekvoorziening R. Teitsma-de Beer                                  321674

 

 

Informatie over de wekelijkse kerkdiensten, kerknieuws etc. vind u in het kerkblad Geandewei. Wanneer u vragen hebt over het bezorgen van- of een abonnement op de Geandewei kunt u contact opnemen met: Jan Folkert en Tineke Visser, Siniastrjitte 20 te Lioessens, tel. nr. 321244 of jf.visser@knid.nl

Kopij voor de Geandewei en de Informatief kunt u inleveren bij Sjoukje Kingma, tel. nr. 321418 of gkmorralioessens@geandewei.nl

 

De Gearkomst

 

Er worden veel verschillende activiteiten gehouden in de Gearkomst.

Hieronder een lijstje van wat er zoal plaatsvindt tijdens het winterseizoen:

Wekelijks is er muziekschool, repetitieavond van Advendo, biljarten, toneel.

 

Elke 2 weken is er catechisatie van de verschillende jeugdclubgroepen.

1 keer per maand is er kerkenraadsvergadering.

 

Op zondag is er elke 2 weken kindernevendienst, kinderoppas en 1 keer per maand koffiedrinken na de kerkdienst.

De christelijke plattelandsvrouwen houden 2 of 3 keer per seizoen een bijeenkomst in de Gearkomst.

 

Verder zijn er in het winterseizoen verschillende vergaderingen van de Commissie van Beheer, Zendingscommissie, Gemeenteavond, start Jeugdwerk, start- en/of slotavond van de verschillende Groeigroepen.

Ledenvergaderingen van Dorpsbelang, Oranjevereniging, Begrafenisvereniging, ouderavond van de basisschool. Tot slot worden er 2 toneelavonden gehouden. Ook maakt de activiteitencommissie gebruik van het lokaal i.v.m. het Sinterklaasfeest en wordt er vaak nog een middagactiviteit gehouden voor de kinderen en natuurlijk word er ook met het Koningsfeest gebruik gemaakt van de Gearkomst. 

Zoals u hierboven kunt lezen worden onze lokalen dus voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt en hebben daardoor veel mensen plezier van “de Gearkomst”. Ook kunt u, wanneer u iets hebt te vieren, b.v. een huwelijksjubileum of een verjaardag,  de Gearkomst huren.

 

Huur lokalen Gearkomst en Kerk met ingang van 1 september 2022

Clubs en verenigingen

Muziekvereniging Advendo               €  1.200,-- per jaar

Rummikub club                                  €       25,-- per keer

Toneelvereniging                               €       25,-- per keer

Biljartvereniging                                €       40,-- per keer

Chr. Plattelandsvrouwen                   €       40,-- per keer

Muziekschool                                     €       15,-- per uur.

Losse huur:

Groot lokaal                                       € 120,-- per keer, incl. andere lokalen.
                                                           hieronder vallen o.a. playbackavonden, ouderavond,
                                                           en toneelavonden. Dit zijn activiteiten waarbij alle
                                                           lokaliteiten worden gebruikt.
                                                           € 80,-- per keer voor kortere en kleinere activiteiten.

Klein lokaal met podium                   € 40,-- per keer.
Lokaal met Biljart                              € 40,-- per keer.
Clublokaal                                          € 30,-- per keer.
Kerk voor niet leden                          € 125,-- bijv. concert muziekvereniging.

Bij koffiedrinken na een doop of belijdenisdienst berekenen we geen huur voor de lokalen, wel worden de consumpties in rekening gebracht.

 

Reserveringen

 

Reserveren kan bij Sjoukje Kingma:  liefst via WhatsApp: 06-83661669

of via de mail op degearkomst@gmail.com. U kunt uw reservering checken in de agenda op de website www.gerefkerklioessens.nl  van onze kerk. Onder het kopje “de Gearkomst” kunt u deze agenda vinden.

 

Voorraadbeheer

 

Hans en Geartsje Boersma   tel.nr.: 0519-321261

Zij zorgen er voor dat er altijd een standaard voorraad aanwezig is.

Wilt u een grotere bijeenkomst plannen? Dan geeft u aan de voorraadbeheerder door wat u nodig heeft.

 

Klaarzetten/opruimen stoelen en tafels

 

 De verenigingen zetten zelf de tafels en stoelen klaar die zij nodig hebben.  Na hun activiteiten zetten ze alles weer terug op de plaats waar het stond.

 

Verwarming

 

Storingen/ verwarming:  Bij storingen of verwarmingsproblemen kunt u contact opnemen met  Herald Boonstra, tel. nr.06-86847004.

 

VRIJWILLIGERSLIJST seizoen 2022 – 2023

Mynke Hoekstra

Jeanet Dijkstra
Froukje Klimstra

12 sept –

25 sept

2 jan –

15 jan 2023

 

24 april –

7 mei

Gerben/ Reino Teitsma

Yfke de Boer

Akke van der Zee

 

26 sept –

9 okt

16 jan –

29 jan

8 mei –

21 mei

Gryt Jehonne / Auke Elsinga

Tettie Stiemsma
Liesbeth Wijtsma

 

10 okt –

23 okt

 

30 jan –

12 febr

22 mei -
4 juni

Dout Wijtsma

Ria Rispens
Sjoukje Stiemsma

24 okt –

6 nov.

13 febr –

26 febr

5 juni -
18 juni

Harriët Elzinga

Astrid Hakvoort

Aukje Dijkstra

7 nov –

20 nov

 

 

27 febr –

12 maart

19 juni -
2 juli

Jannie van der Wagen

Margriet Dijkstra

Marrit Faber

21 nov –

4 dec

13 maart –

26 maart

3 juli -
23 juli       

Geertje Boersma

Jenny Sipma

Antje Boonstra

5 dec –

18 dec

27 maart –

9 april

24 juli -
13 aug

Martje Sijtsma

Jannie Holwerda

19 dec –

1 jan.

10 april –

23 april

14 aug
3 sept.

 

Contactpersoon Commissie van Beheer:
voorzitter Germ Hein Wijtsma

Telefoon 06 2022 8289

 

Bezorgen Bloemengroet 2022

 

oktober

2

fam. J. de Haan

 

9

fam. H. Feenstra

 

16

fam. F. Elzinga

 

23

dhr. L. Braaksma

 

30

mw. H. de Haan

november

6

fam. M. Hoekstra, Morra

 

13

fam. G. Teitsma

 

20

fam. B. Boersma

 

27

fam. G. Elzinga

december

4

fam. G. Slagman

 

11

fam. G. de Boer

 

18

fam. J.J. Klimstra

 

25

geen bloemen